Angus and Dolina!

Do you like singing songs, dancing dances, hearing stories, and learning Scottish Gaelic? If so, Angus and Dolina are the act for you! They’ve come from the Western Isles of Scotland (well, actually from Calgary, but don’t think too hard about that) to share the most fun and entertaining Scottish Gaelic music, dancing, and folklore you’ve ever experienced! Everyone is welcome: whatever your Gaelic, dancing or singing ability, you’re certain to leave happy! We hope to see you there!


Aonghas agus Doileag!

An toigh leibh òrain a ghàbhail, dannsaichean a dhèanadh, sgeulaichean a chluinntinn, agus Gàidhlig na h-Alba ionnsachadh? Ma ‘s toil, is Aonghas agus Doileag an cleas a b’fhèarr leibh! ‘S ann à Eileanan Siar na h-Alba a tha iad (uill, à Cala-Gearraidh, ann an da rìribh, ach na smaoinichibh cus air a’ shin) agus thàinig iad airson cèol, seanchas is ringeadh Gàidealach a cho-roinn dhen t-seòrsa as èibhinne is spòrsaile ris a thachair sibh riamh! Bidh fàilte oirbh uile: cha leig sibh leas dè cho comasach ‘s a bhios sibh air a’ Ghàidhlig, dannsaireachd, no seinn, is cinnteach gum falbh sibh toilichte! Tha sinn an dòchas gum faic sinn an sin sibh!Tags

dance, entertainment, medieval dance, medieval song


You may also like

Ryan Stinn

Ryan Stinn

Strathcona Warhorse

Strathcona Warhorse

Subscribe to our newsletter now!